Domov v projektu transformace

01. 10. 2022

TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O PRAŽANY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ INTENZIVNÍ PODPORU A BYLI UMISŤOVÁNI DO ZAŘÍZENÍ MIMO HL. M. PRAHU 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662) je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vytvářet dostatečné kapacity péče a podpory pro Pražany, zlepšovat koordinaci péče a podpory a směřovat k ukončení praxe umisťování Pražanů mimo Prahu.

Na základě rozhodnutí MHMP jsme byli společně s dalšími 5 organizacemi zařazeni do projektu "Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“.
Realizace projektu byla Usnesením Rady Hlavního města Prahy schválena dne 28. 4. 2020.
 
eu.jpgmpsv.jpgp.png
Cílem projektu je vytvářet dostatečné kapacity péče a podpory pro Pražany, zlepšovat koordinaci péče a podpory a směřovat k ukončení praxe umisťování Pražanů mimo Hlavní město Prahu.
 
Projekt usiluje o to,
1. rozšířit kapacitu a zvýšit flexibilitu služeb komunitního charakteru, zejména terénního nebo ambulantní formy v krajské síti sociálních služeb;
2. podpořit spolupráci mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální prací, zdravotními službami a službami úřadů při zajištění všestranné a dostupné podpory konkrétním lidem, zejména pomocí case managementu;
3. modernizovat péči o uživatele vybraných pobytových sociálních služeb v lokalitách mimo hlavní město a umožnit těm uživatelům, kteří o to projeví zájem, návrat do Prahy a využití místních služeb.
V souvislosti s tím se DZR Terezín, zařazené do projektu, v současné době zabývá plněním některých úkolů:
a) byl sestaven místní rozvojový tým ze stávajících zaměstnanců, vybraných uživatelů pobytové služby a specialisty na změny z MHMP
b) zpracovává se příprava plánu rozvoje a modernizace stávajících sociálních služeb, konkrétně komunitní podoba budoucích služeb
c) zahájili jsme mapování přání a potřeb uživatelů služeb – aktuálně těch, kteří projeví přání vrátit se do Prahy
d) práce s klienty je více zaměřena na nácvik osamostatňování, upevňování schopností a dovedností pečovat o svou osobu, domácnost apod. Klienti jsou více zapojováni do aktivit vedoucích k začleňování se do společnosti a běžného způsobu života.
V září nám bylo registrátorem (Krajský úřad Ústí nad Labem) schváleno poskytování sociální služby Chráněné bydlení v našich dvou budovách Říjen a Dlouhá. V současné době probíhá příprava klientů na změnu v poskytování služeb, příprava dokumentace, podání žádosti o dotaci a další úkony potřebné k zahájení poskytování této sociální služby od ledna 2023. Transformační proces v našem zařízení tak fyzicky započne a první klienti přejdou do komunitních služeb.  
top