Aktuální opatření

01. 10. 2022

 

AKTUÁLNĚ Z DZR

OPATŘENÍ platné pro DZR Terezín 
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo s ohledem na zvyšující se počet případů onemocnění COVID-19 doporučení, aby místně příslušné orgány ochrany veřejného zdraví oslovily poskytovatele ambulantní zdravotní péče ve smyslu doporučení k zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest u svých pacientů. Stejné doporučení považují za vhodné cestou místně příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví adresovat také poskytovatelům lůžkové zdravotní péče a poskytovatelům sociálních služeb, a to minimálně u osob navštěvujících hospitalizované pacienty, resp. klienty zařízení.
 
V souladu s §15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, poskytovatel zdravotních služeb nebo poskytovatel sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem, (dále jen „osoba poskytující péči“), jsou povinni činit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekce spojené se zdravotní péčí. Infekcí spojenou se zdravotní péčí se rozumí nemoc nebo patologický stav vzniklý v souvislosti s přítomností původce infekce nebo jeho produktů ve spojitosti s pobytem nebo výkony prováděnými osobou poskytující péči ve zdravotnickém zařízení, v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem, v příslušné inkubační době.
 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, vydala v kontextu doporučení MZD „Doporučení poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v Ústeckém kraji k používání ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách zdravotnických a sociálních zařízení“. Za vhodný ochranný prostředek dýchacích cest se považuje respirátor (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky s min. filtrační účinností 94 %, tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2.
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem s platností od 27. 7. 2022 platí pro návštěvy v DZR Terezín následující opatření:
  • o své návštěvě předem informovat sociální oddělení
  • povinné nošení respirátoru po celou dobu návštěvy
  • osoba, která chce navštívit zařízení, nesmí vykazovat žádné známky respiračního onemocnění
Pro klienty a pracovníky DZR Terezín platí následující preventivní opatření:
  • zvýšená hygiena, mytí rukou, větrání, dezinfekce povrchů a dotykových ploch
  • sledování zdravotního stavu – při výskytu příznaků respiračního onemocnění bude klientům proveden antigenní test, pracovníci s příznaky v této situaci zváží přítomnost na pracovišti (obtíže řeší se svým ošetřujícím lékařem – testování pracovníků v zařízení nebude prováděno)
  • doporučeno je používání respirátoru při návštěvě míst s vyšší koncentrací osob (respirátory budou klientům na požádání vydány na sociálním oddělení)
  • povinnost používání respirátoru při návštěvě některých zdravotnických zařízení

V Terezíně dne 26. 7. 2022

*   *   *   *   *

Od 5.5.2022 došlo v souvislosti s ukončení pandemické pohotovosti k rozvolnění některých opatření i v našem zařízení. Je zrušena povinnost používání respirátorů, návštěvy klientů v Domově jsou možné opět v běžném režimu. Samozřejmostí je pro nás opatrnost, proto doporučujeme i nadále využívat při návštěvě především venkovní prostory. Rovněž budeme rádi ohlásíte-li nám návštěvu Vašich blízkých předem.

Ke dni 25.4.2022 již není v našem zařízení zaznamenán žádný výskyt onemocnění. Prozatím je stále v platnosti omezení pro návštěvy. Všichni věříme, že situace se v bude vyvíjet nadále pozitivním směrem a v brzké době dojde k uvolnění pravidel také ve zdravotnických a sociálních službách.

Od 15.3.2022 je v našem Domově znovu výskyt onemocnění Covid. K dnešnímu dni je v izolaci několik klientů a pracovníků. U všech je zaznamenán (mj. i díky očkování) lehký průběh, který nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici. Stále je v platnosti také omezení návštěv v našem zařízení. 

Vážení rodinní příslušníci,
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařídilo postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření, které je účinné od 15. 11. 2021.
 
Tímto opatřením byly upraveny podmínky stanovené pro návštěvy uživatelů sociálních služeb. Proto, abychom i nadále ochránili zdraví vašich blízkých, budou i nadále návštěvy v našem domově probíhat organizovaně dle stanovených pravidel a za přísného dodržování preventivních opatření.  
 
Vzhledem k platným vydaným opatřením budou návštěvy klientů DZR Terezín umožněny pouze po předchozí domluvě se sociálním oddělením Domova.
 
Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků a dalších blízkých osob klientů může ředitel s ohledem na provozní možnosti daného zařízení omezit.
O způsobu realizování návštěv byli prostřednictvím svých nadřízených informováni všichni zaměstnanci sociální služby. S tímto opatřením jsou seznámeni také klienti Domova.
 
Jakýkoli kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID_19.
 
Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
K návštěvám je určena návštěvní místnost, popř. venkovní prostory zařízení.
 
Pravidla návštěv:
Návštěvy při příchodu do zařízení podepisují seznámení s opatřením a Čestné prohlášení. Bez vyplněného dotazníku nemůže být návštěva umožněna.
 
Navštěvující osoba je před vstupem do zařízení povinna doložit:
  • potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech
  • potvrzení o provedeném testu PCR – toto potvrzení nesmí být starší 72 hodin (pouze pro osoby do 18 let)
  • certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19
 
Navštěvující osobě bude před vstupem do zařízení změřena tělesná teplota. Pokud má navštěvující osoba tělesnou teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak respiračního onemocnění, je návštěva zakázána.
Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Z tohoto důvodu je nutné plánovanou návštěvu předem domluvit telefonicky se sociálními pracovnicemi (tel.: +420 415 778 744). 
 
Návštěvník musí mít předepsané ochranné pomůcky – respirátor třídy min. FFP2, při vstupu do budovy a odchodu z budovy si bude dezinfikovat ruce. Pokud je to možné, navštívený klient používá roušku nebo respirátor.
 
Návštěvy budou probíhat v návštěvní místnosti Domova. Návštěvy na pokojích klientů nejsou doporučeny. Pokud se po domluvě umožní návštěva na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji umožní (pouze 1. oddělení), budou lůžka zajištěna paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů.
Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se po co nejkratší dobu.
 
Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem. Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné zajistit větrání dané místnosti či pokoje.
 
Předem děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených pravidel.
 
V Terezíně 9. 11. 2021
top